Cog Icon signifying link to Admin page

The Morison Collections

Jane Fraser Morison, musician and collector of Gaelic airs, Kintail Manse, Wester Ross, produced 2 collections of Highland Airs and Quicksteps, which were published by Logan & Co, Inverness in 1882. Her notes to Book 2 say " the greater part of the Gaelic Airs... belong exclusively to the West Highlands, and have never before been published. They have all been arranged as simply as possible, to preserve the true pipe-like character of the Music".

File NameLast ModifiedFile Size
Morison.pdf10 January 20221.36MB
 • A cho-dhalta mo rùin
 • A cho-dhalta mo rùin! Seachainn an dun!
 • Agus ho Morag
 • Airidh nan badan
 • An nochd gur faoin mo chodal dhomh
 • Ann Gille dubh ciar dubh
 • Banks o' the Lomond, The
 • Barren Rocks of Aden, The
 • Bean na gobhar
 • Bha mi 'n dùil
 • Braes o' Mar, The
 • Breacan Mairi Huistean
 • Calum a ghlinne
 • Campbell of Duntroon's Welcome
 • Catherine Ogie
 • Cha til MacCrimman
 • Cha'n iognadh na gillean
 • Chunnaic mi on damh donn 's a heildean
 • Cuir a chin dileas
 • Dan Deirg
 • Duke of Atholl's March
 • Duntulm Quickstep
 • Faillirin 'illirin
 • Farewell to Dundee
 • Feasgar ciuin
 • Fingal's Cave
 • Fir a bhátá
 • Garry Hills
 • Gillean an fheilidh
 • Gillie Callum
 • Gu ma slán a chi mi
 • Hi lo ro! Hog eile
 • Highland Laddie
 • Highlander's Farewell to Waterloo
 • Hill o ró, Hill o ró
 • Ho ro an cló dubh
 • Ho! Ro! gum b'aoibhinn leam
 • Ho! Ró! Mo nighean dónn bhideach
 • Hymn of the foolish man
 • Joy be with my Love
 • Laoidh an amadain mhóir
 • Loch Duich
 • Macgregor o' Ruari
 • Magnus
 • Mairi bhan og
 • Mairi Bhoidheach
 • Mairi dhonn
 • Mairi Mhin mheal-shuileach dhu
 • Marchioness of Tullibardine, The
 • Miss Forbes's Farewell to Banff
 • Miss Graham of Inchbrakie
 • Miss Mackinnon Corry
 • Miss Shaw's Favourite
 • Mo ghille guanach
 • Mo nigheanag dhónn
 • Mo robairneach gaolach
 • Mo rùn bhan dileas
 • Monaltrie
 • Mor nighean a ghiobarlain
 • Nionag a chuil duinn nach fhan dhu
 • Null air na h'eilanan dh'America gun teid sinn
 • Och! Mar tha mi
 • Oisean an deigh na Feinne
 • Quickstep
 • Quickstep
 • Quickstep, A
 • 'S fheudar fhein a bhi falbh
 • Se mo chas chrùbach
 • Soldier's Return
 • Ta mi sgith
 • Tha mise cho muladach
 • Tha mo bhreacan fluich fo'n dile
 • Tha tighiun fodham eiridh
 • Thanig on Gille dubh an raoir na bhaile so
 • Theid mi dhachaidh a chró Cheantaille
 • Theid mi leam fhein
 • Till an crodh a Dhonna chaidh!
 • Un-named air
^